Menu
0
Gratis verzending bij besteding v.a. € 100,-
Voor 15:00 besteld = zelfde dag verzonden
Ophalen in de winkel is mogelijk!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid


Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
    overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
    diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.   Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
       informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
       raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
       overeenkomst op afstand;

7.   Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die
       een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
       consumenten aanbiedt;

9.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
       georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
      sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
      communicatie op afstand;

10.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
       overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
       samengekomen.

11.Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Sogno Fashion

Venneperstraat 18, 2132 AR  NIEUW-VENNEP

Tel.nr.: 0031(0)252 – 688 388

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 58765735

BTW-identificatienummer: NL132212316B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer gedaan via de
       website en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en tussen ondernemer en
       consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
       voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
       voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
       voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
       mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.   Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige
       lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
       voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
       zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen
       op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
       overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
       voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
       consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.   Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

       dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
       toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
       beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.   Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

       gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden
       voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld
       vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk
       benaderd.

6.   Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld
       ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.   Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
       voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

 Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, word dit
    nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producte en/of diensten.
    De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
    mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
    weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
    aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot
    schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten
6. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
    kleuren van de producten.
7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
    zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • beschikbare maten, kleuren en soort materiaal.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
         van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
         voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
         ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
         aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
         consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
         en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
         zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
         ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan
         zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn
         voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
         van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
         gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
         te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk
         of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
         opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
         levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
         beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
         opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na
         ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en
         aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
         zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
         beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
         maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
         de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de
         ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
         binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het
         kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument
         kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het
         product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde
         zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt
         gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer
         heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
         terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
         mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de
         voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs
         van complete terugzending overlegd kan worden.

 

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
         omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer
         dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
         producten en niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-
         tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn
         aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
         variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
         vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
         toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
         toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
      zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet
      verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het
         aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en
         de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
         en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat
         het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
         wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
         ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 na levering aan de
         ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in
         de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
         ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
         producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen
         ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
      en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
      zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
      uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de
      bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
      worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
      geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
      kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
      betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen
      om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
      begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
      artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
      retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
      moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
      bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
         bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als
         bedoeld in artikel 6 lid 1.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
         onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
         beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
         rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
      de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk
      omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
      geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
      de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
      vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
      van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
      verwachten.

4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
      anders aangeeft.

5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar
      keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
      voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
      consument woonachtig is in het buitenland.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid. Akkoord? Manage cookies
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €100,00 en de verzending is gratis